STORITVE

Računovodske storitve

Osnovna dejavnost PRIMA računovodskih storitev je nudenje računovodskih storitev mikro, malim in srednje velikim podjetjem, zasebnikom in zavodom. Storitve prilagodimo značilnostim posamezne organizacije, panoge v kateri delujejo ter načinu in obsegu poslovanja.

Prave informacije ob pravem času so ključnega pomena za vaše dobre poslovne odločitve in podporo vodenju vašega podjetja. Vodenje podjetja s pravimi informacijami podjetju prinese višjo dodano vrednost in nadpovprečen uspeh. Nudimo učinkovito podporo poslovnemu odločanju s katerim boste sprejeli prave odločitve za večjo rast in konkurenčnost vašega podjetja.

Z nenehnim formalnim in neformalnim izobraževanjem zaposlenih stremimo k najvišji kakovosti in delovanju skladno s slovenskimi računovodskimi standardi in ostalo veljavno zakonodajo. Poslujemo v skladu z visokimi etičnimi in moralnimi standardi. Uspešno združujemo strokovna in poslovna znanja in vam nudimo celovite rešitve po vaši meri.

Preberi več o računovodskih storitvah

Naročnikom nudimo naslednje računovodske storitve:

 • vodenje temeljnih poslovnih knjig (glavne knjige in dnevnika glavne knjige
 • vodenje pomožnih poslovnih knjig
 • vodenje analitičnih evidenc kupcev in dobaviteljev ter spremljanje odprtih postavk
 • vodenje evidenc za obračun davka na dodano vrednost
 • vodenje registra osnovnih sredstev in obračun amortizacije
 • vodenje posojil in finančnih naložb
 • obračun obresti in izpis opominov
 • vodenje blagovnega in materialnega knjigovodstva
 • obračune plač in drugih izplačil fizičnim osebam
 • obračun potnih nalogov
 • izdelava indiviudualnih poročil in analiz za potrebe poslovodstva
 • izdelava medletnih in letnih poslovnih izkazov in davčnega obračuna
 • pomoč pri stroškovni optimizaciji vašega poslovanja
 • priprava kompenzacij, asignacij in cesij
 • izdelava poslovnih izkazov in pojasnil k poslovnim izkazom za vašo banko
 • izdelava aktov, pogodb, sklepov in drugih internih pravilnikov vašega podjetja
 • priprava vlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine
 • kontrola poslovanja in opozarjanje na morebitne nepravilnosti
 • individualne storitve v skladu z željami naročnika

Naloge nudenja računovodskih storitev ne jemljemo zgolj kot servis za knjiženje poslovnih dogodkov in servis za pravočasno ter zakonsko skladno oddajo dokumentacije, temveč kot servis uspešnemu poslovanju, upravljanju in razvoju vašega podjetja. 

Preberi več o kadrovskih evidencah

Obračun izplačil zaposlenim in zunanjim sodelavcem

Vaša izplačila bodo obračunana skladno s pogodbami o zaposlitvah, kolektivnimi pogodbami, zakonodajnimi predpisi in uredbami. Podatki za izplačilo plač  zaposlenih bodo pripravljeni pravočasno in v skladu z dogovorom posredovani delodajalcu ali zaposlenim. Poskrbimo za pripravo plačilnih nalogov, ki jih lahko z nekaj kliki prenesete v vašo spletno banko. Za vas pripravimo tudi predračune, obračune in kasnejše analize plač.

Naročnikom nudimo naslednje podporne storitve:

 • mesečni obračun plač
 • mesečne obračune po sklenjenih pogodbah (poslovodenje, pogodbeno delo, avtorski honorarji, najemnine, štipendije, študentske napotnice, …)
 • kontakt z zavodom za zaposlovanje, ZZZS in ZPIZ-om
 • obračun regresa, božičnice, 13 plače, odpravnine in drugih dodatkov k zaposlitvi
 • obračun potnih nalogov in prehrane na delu
 • obračun kreditov
 • obračun izvršb po sodnih in izvensodnih odločbah
 • mesečno poročanje DURS-u in Agenciji za javnopravne evidence
 • priprava plačilnih nalogov z možnostjo direktnega uvoza v vašo spletno banko
 • letna poročila državnim organom o obračunanih in izplačanih osebnih dohodkih
 • predračuni, analize in poročila o osebnih dohodkih, v skladu z vašimi željami
 • svetovnja s področja izplačil osebnih prejemkov

Poslovno svetovanje

Poslovno svetovanje dopolnjuje nabor ostalih storitev, ki jih nudimo. Poslovno svetovanje nudimo tako novo ustanovljenim, kot tudi že delujočim malim in srednje velikim podjetjem.

Pri opravljanju računovodskih storitev se vsakodnevno srečujemo s poslovanjem podjetij različnih dejavnosti, različnimi poslovnimi procesi ter različnimi težavami s katerimi se podjetniki srečujemo v vsakdanjem poslovanju.

V eno celovito rešitev uspešno združujemo strokovna ter poslovna znanja in izkušnje iz različnih področij.

Preberi več o poslovnem svetovanju

V sklopu poslovnega svetovanja vam nudimo širok nabor storitev za pomoč podjetnikom in njihovemu poslovanju  :

 • svetovanje ob ustanovitvi podjetja
 • pomoč pri izbiri prave pravne oblike organiziranosti
 • svetovanje  vašemu obstoječemu poslovanju
 • oceno možnosti prihrankov in izboljšav
 • izdelavo finančnih in računovodskih projekcij
 • izobraževanje s področja računovodstva, financ in davkov
 • pripravo dokumentacije za prijavo na različne razpise
 • komunikacijo z vašo banko
 • pripravo dokumentacije za pridobitev financiranja
 • usmerjanje pri optimizaciji procesov poslovanja
 • svetovanje in implementacijo procesov brezpapirnega poslovanja
 • svetovanje pri vzpostavitvi aplikacij za projektno vodenje, vodenje poslovanja in vodenje kadrov
 • drugo poslovno svetovanje po željah naročnika

Nudimo vam svetovanje na posameznem projektu ali dolgoročno sodelovanje pri poslovanju vašega podjetja. Z dobrim poslovnim nasvetom oplemenitite vaše poslovanje.

E-računovodstvo

Zavedamo se učinkovitosti uporabe najsodobnejših orodij za podporo poslovanju, sledimo tempu razvoja računovodstva željam in potrebam svojih poslovnih partnerjev. Ponujamo vam sodoben način vodenja računovodstva v elektronski obliki.

E-računovodstvo omogočamo s pomočjo aplikacije za direktno povezavo z računovodskim programom. Obseg in delovanje programa prilagodimo vašemu poslovanju in vašim potrebam. Dostop do aplikacije je varovan preko uporabniškega imena in gesla ter posebne enkripcije podatkov. Aplikacija omogoča več-nivojski dostop do podatkov v sklopu pravic dostopa do podatkov in informacij za posamezne uporabnike ali delovne skupine.

Preberi več o E - računovodstvu

Tehnološko podprto E-računovodstvo vam nudi  :

 • ažurnost pri izmenjavi informacij na relaciji podjetnik – računovodja
 • vpogled v poslovanje vašega podjetja 24 na dan vse dni v letu
 • preglednost vašega poslovanja
 • optimiziranje poti vaših poslovnih informacij
 • podjetnik in računovodja delujeta na enotni bazi podatkov, zato ne prihaja do podvajanja vnosov in  večkratne obdelave posameznih poslovnih listin
 • varen in kontroliran dostop do poslovnih informacij le za pooblaščene osebe z veljavnim uporabniškim imenom in geslom
 • uporabo najsodobnejše programske opreme za vodenje podjetja po nizkih cenah
 • pravočasno usklajenost aplikacije z vsemi zakonskimi spremembami

Modulska sestava aplikacije omogoča prilagoditev aplikacije vašemu poslovanju. Lahko se odločite za najem aplikacije v polnem obsegu delovanja ali le v obsegu ponudbe posameznega modula. Uporaba aplikacije je popolnoma fleksibilna in jo na hiter in enostaven način prilagodimo vašemu razvoju podjetja.

V sklopu posameznega paketa aplikacije lahko opravljate

vpisovanje in izdelavo poštne knjige (s skeniranjem)

vpogled v odprte postavke kupcev in dobaviteljev

izdelavo in obračun potnih nalogov

fakturiranje

spremljanje zalog

opravljanje plačilnega prometa

vodenje blagajne

Kontaktirajte nas. Skupaj bomo preverili obseg in način vašega poslovanja , vaše želje in potrebe. Poiskali bomo rešitev, ki bo prilagojena vašemu načinu poslovanja in načrtovanemu razvoju poslovanja v prihodnje.

Brezpapirno računovodstvo

Možnost brezpapirnega računovodstva nam nudi tehnološko najnaprednejša aplikacija namenjena digitalnemu prejemu, upravljanju in arhiviranju vaše poslovne dokumentacije. Digitalni arhiv omogoča hiter dostop do vaše poslovne dokumentacije od kjerkoli in kadakoli. 24 ur na dan vse dni v letu. Za dostop do vaših dokumentov potrebujete le spletni brskalnik in dostop do spleta.

Vaša dokumentacija je ahivirana v skladu z najvišjimi varnostnimi standardi informacijskega arhiviranja. Onemogočen je kakršenkoli nepooblaščen dostop do vaših poslovnih listin in informacij, ki jih dokumenti vsebujejo. Vpogled v dokumentni arhiv je omogočen le pooblaščenim osebam z natančno določenimi pravicami za dostop in upravljanje z dokumentacijo. Do dokumentnega arhiva se dostopa preko varne povezave z uporabniškim imenom in geslom ter varnostnim certifikatom. Vsak vpogled v poslovno dokumentacijo je sledljiv in časovno žigosan z revizijsko sledjo.

Preberi več o brezpapirnem računovodstvu

Dokumentacija je shranjena na več medsebojno neodvisnih strežnikih na več lokacijah. Lokacije so ustrezno varovane pred informacijskim tveganjem in naravnimi nesrečami. Varnostne kopije dokumentacije arhiviramo na dnevni, mesečni in letni ravni. Varnostno kopijo vaše poslovne dokumentacije lahko dnevno prejemate preko elektronske pošte.

Integracija v sklopu direktne povezave z računovodskim programom omogoča računovodji hiter vpogled in obdelavo vaše poslovne dokumentacije takoj, ko je le ta prejeta oziroma zajeta v dokumentni arhiv. Hkrati pa omogočamo povezavo aplikacije z vašim ERP sistemom, spletno banko in drugimi orodji za podporo poslovanju podjetij. Uporabite tehnološko najnaprednejši dokumentni sistem kot orodje za še večjo optimizacijo vaših delovnih procesov.

Zajem dokumentacije lahko poteka v vašem podjetju, lahko pa dokumentacijo za vas digitalizira računovodski servis. Dokumentacija, ki jo lahko zajamemo v digitalni obliki  ne potrebuje zajema v obliki skeniranja.

Povečajte vašo učinkovitost, optimizirajte pot in arhiv vaše poslovne dokumentacije, znebite se papirja in pospešite vaše delovne procese ter usklajevanja s sodelavci. Zmanjšajte stroške pisarniškega materiala in čas, ki ga porabite za upravljanje s poslovno dokumentacijo. Povprašajte nas o uvedbi brezpapirnega računovodstva tudi za vaše podjetje.

Kaj pridobim z uporabo brezpapirnega računovodstva?

 • vaši dokumenti so hranjeni v digitalni obliki na enem mestu
 • hiter dostop do vaše poslovne dokumentacije od kjerkoli in kadarkoli
 • elektronsko hranjena dokumentacija nam omogoča računovodenje po celotnem območju Slovenije
 • enostavno več nivojsko likvidacijo poslovne dokumentacije
 • digitalno poštno knjigo
 • obveščanje o zajeti dokumentaciji preko elektronske pošte
 • dostop do vaših poslovnih listin preko računalnika, tabličnih računalnikov, pametnih telefonov
 • elektronsko izmenjavo dokumentacije z računovodstvom in ostalimi poslovnimi partnerji
 • zakonsko veljavnost dokumentacije zagotavlja elektronski podpis in časovni žig
 • učinkovito elektronsko poslovanje (e-računovodstvo, brezpapirno poslovanje, prejem in izdaja e-računov)
 • varen in kontroliran dostop do poslovne dokumentacije le za pooblaščene osebe
 • enostavno uporabo in hitro integracijo z vašim trenutnim poslovanjem
 • učinkovito varovanje vaše dokumentacije
 • varnost dokumentacije pred naravnimi nesrečami (požar, poplave)
 • revizijsko sled dostopa in procesov povezanih s poslovno dokumentacijo
 • enostavno iskanje po poslovnih listinah in njihovi vsebini
 • podpora brezpapirnemu poslovanju v vseh procesih poslovanja podjetja
 • učinkovita komunikacija dokumentnega arhiva in spletne banke
 • učinkovito integracijo z ostalimi aplikacijami namenjenimi poslovanju podjetja
 • dokumentacija je hranjena skladno z zakonom o varstvu dokumentnega in arhivskega gradiva in arhivih. Dokumentacija je pripravljena na trajno arhiviranje
 • tehnološko najsodobnejši dokumentni arhiv vam je na voljo po konkurenčni ceni v sklopu mesečnega najema aplikacije. Izognete se visokim vložkom v informacijsko tehnologijo.

Kontaktirajte nas. Skupaj bomo preverili obseg in način vašega poslovanja , vaše želje in potrebe. Poiskali bomo rešitev, ki bo prilagojena vašemu načinu poslovanja in načrtovanemu razvoju poslovanja v prihodnje.

Potrebujete dober računovodski servis?

Ste na spletni strani pravega računovodskega servisa!
Tu smo, da vas razbremenimo nepotrebnih skrbi, za procese, ki niso primarna dejavnost vašega poslovanja.

051 866 668